Wat is een balans

Wat is een balans? Een balans is een overzicht van alle bezittingen en schulden en het eigen vermogen op een bepaald moment en het laat zien hoe al je bezittingen gefinancierd zijn. Voorbeelden van bezittingen zijn gebouwen, machines en voorraden. De balans is altijd een momentopname . Het is wel belangrijk dat je in grote lijnen snapt wat erop de balans staat.

De balans wordt vaak in een T gepresenteerd en heeft een debetzijde en een creditzijde, deze twee kanten moeten altijd in balans zijn.

Debetzijde

De linkerkant van de balans noemen we de debetzijde of activa. Deze worden ook wel de bezittingen genoemd. Hier staan alle bezittingen van een bedrijf. Dat betekent dat je bijvoorbeeld jouw auto van de zaak of het gebouw aan deze kant kunt vinden. Dat is allemaal onderdeel van vaste activa. Vaste activa gaan langer dan 1 jaar mee.

Bovendien vind je aan deze kant ook de vlottende activa. Hieronder valt bijvoorbeeld je voorraad of debiteuren. Vandaar ook de naam “debetzijde”. Vlottende activa gaan korter dan 1 jaar mee. Tevens staan aan de debetzijde je liquide middelen. Dit is het geld wat je in je bezit hebt, bijvoor

beeld het saldo wat op je bankrekening staat.

Creditzijde

De rechterkant noem je de creditzijde. Aan deze kant kun je het eigen vermogen vinden. Dit kun je zien als het bedrag dat de eigenaars zelf investeren in het bedrijf. Daarnaast hoort het vreemd vermogen aan deze kant van de balans. Je verdeelt het vreemd vermogen onder in kort- en lang. Onder lang valt bijvoorbeeld de lening van je pand. Het kort vreemd vermogen bestaat uit korte schulden zoals crediteuren. Vandaar de naam “creditzijde”. Deze twee posten aan de rechterkant noem je samen ook wel passiva.

 

Een balans is altijd in evenwicht

Een balans is altijd in balans. Je bezittingen zijn gelijk aan je eigen vermogen en je schulden.

 

  • Wat kan ik voor jou doen?

    Heb jij behoefte aan ondersteuning?

    Wil jij een kennismakingsgesprek? Neem dan contact met mij op!

    Ik denk graag met je mee.